12 Σεπτεμβρίου, 2022

Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, χωρίς άδεια παραγωγής σε ισχύ!

Μέχρι και τον Ιούνιο του 2022, η ΡΑΕ είχε εκδώσει 289 άδειες παραγωγής έργων αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας και 48 άδειες παραγωγής που συνδύαζαν ΑΠΕ και αποθήκευση ηλ. ενέργειας. Σε εκκρεμότητα βρίσκονταν 92, ακόμη, αιτήσεις για έκδοση αδειών αποθήκευσης. Η αδειοδότηση από τη ΡΑΕ γίνονταν με βάση τον Κανονισμό Αδειών Παραγωγής και Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας του 2000 (ΦΕΚ Β ́ 1498/08.12.2000), χωρίς όμως ουσιαστική ρύθμιση του καθεστώτος, που θα έπρεπε να διέπει αυτά τα έργα.

Δημιουργήθηκε έτσι μια χαώδης κατάσταση, η οποία οδήγησε ομάδα εργασίας του ΥΠΕΝ (ΟΔΕ) να αναφέρει τα εξής, σε έκθεσή της που δημοσιοποιήθηκε τον Ιούλιο του 2021: «Η ανάπτυξη αποθηκευτικών πόρων και εφαρμογών προϋποθέτει την τακτοποίηση των ζητημάτων αδειοδότησής τους, την ευχέρεια πρόσβασης στα δίκτυα, την αποτελεσματική δραστηριοποίησή τους στις αγορές και πιθανόν την ύπαρξη μηχανισμών ενίσχυσης που θα καλύπτουν το χρηματοδοτικό κενό των έργων. Και στα τέσσερα αυτά επίπεδα, το θεσμικό και ρυθμιστικό πλαίσιο της χώρας είτε παρουσιάζει σημαντικά κενά, είτε δεν υφίσταται.» (παρ.1.5 της έκθεσης).

Ακολούθησε ο ν. 4920/2022 (ΦΕΚ Α 74), στα άρθρα 225 και 227 του οποίου υπήρχαν ορισμένες ρυθμίσεις για τα έργα αποθήκευσης και στη συνέχεια ο ν. 4951/2022 (ΦΕΚ Α 129) «Εκσυγχρονισμός της αδειοδοτικής διαδικασίας Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας - Β’ φάση, Αδειοδότηση παραγωγής και αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, πλαίσιο ανάπτυξης Πιλοτικών Θαλάσσιων Πλωτών Φωτοβολταϊκών Σταθμών και ειδικότερες διατάξεις για την ενέργεια και την προστασία του περιβάλλοντος». Το ΜΕΡΟΣ Γ΄ του ν. 4951/2022 αναφέρεται αποκλειστικά στα θέματα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας. Μεταξύ άλλων, προβλέπεται ότι τίθενται σε εκκρεμότητα οι άδειες παραγωγής έργων αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, που είχαν εκδοθεί μέχρι τη ψήφιση του νόμου, ενώ δόθηκε ένα χρονικό περιθώριο 3 μηνών (σημ.: ορίστηκε από τη ΡΑΕ για 19/10/2022), ώστε να υποβληθούν εκ νέου οι φάκελοι των ενδιαφερομένων να αποκτήσουν επικαιροποιημένη άδεια παραγωγής και να δημιουργηθεί ένα νέο μητρώο των κατόχων τους. Με άλλα λόγια, αυτήν τη στιγμή δεν υπάρχει καμία εταιρεία ή φορέας που να κατέχει άδεια παραγωγής έργου αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, σε ισχύ.

Και ενώ αυτό είναι το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο -είτε μας αρέσει, είτε δεν μας αρέσει- παρακολουθούμε περιπτώσεις, στις οποίες έχουν ξεκινήσει διαδικασίες περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, παρά το γεγονός ότι δεν ικανοποιούνται οι προβλέψεις της νομοθεσίας:
· «Η δραστηριότητα της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας επιτρέπεται σε όσους έχει χορηγηθεί άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ή έχουν νομίμως εξαιρεθεί» (ν. 4001/2011, άρθρο 132, παρ. 1)
· «Η χορήγηση άδειας παραγωγής αποτελεί προϋπόθεση της υποβολής αιτήματος για τη χορήγηση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ)» (ν. 3468/2006, άρθρο 3, παρ. 8).


Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το έργο αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, στη θέση «Λικέρι» της Θίσβης Βοιωτίας, σε απόσταση αναπνοής από τη μονάδα φυσικού αερίου της ELPEDISON και την ιδιωτική βιομηχανική περιοχή του ομίλου Στασινόπουλου (ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ, ΕΛΒΑΛ, ΧΑΛΚΟΡ κ.λπ), που έχει λάβει άδεια παραγωγής για μια δεύτερη μονάδα φυσικού αερίου, ισχύος 566 MW. Φορέας του έργου είναι η εταιρεία HELIOTHEMA ENERGY SINGLE MEMBER S.A., η οποία έχει υποβάλλει Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), προκειμένου να λάβει περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου αποθήκευσης. Το έργο περιλαμβάνεται στον πίνακα 1 (153ο, στη σειρά) της από 3.8.2022 ανακοίνωσης της ΡΑΕ, που καλεί τους κατόχους αδειών αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας να συμπληρώσουν τους φακέλους τους, προκειμένου να επαναξιολογηθούν οι άδειές τους.

Παρά τα όσα προαναφέραμε, η αδειοδοτούσα αρχή (Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Στερεάς Ελλάδας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς) έχει θέσει αυθαίρετα σε δημόσια διαβούλευση τη συγκεκριμένη ΜΠΕ. Για την ιστορία, αξίζει να αναφέρουμε ότι στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο (ΗΠΜ) και στη ΜΠΕ γίνεται λόγος για ισχύ 200 MW και όχι για 144 MW, που δηλώνεται στα έγγραφα με τα οποία ανακοινώθηκε η έναρξη της διαβούλευσης. Σημειώνουμε, επιπρόσθετα, ότι η άδεια παραγωγής που έχει λάβει η εταιρεία είναι για 250 MW και ότι έχει υποβληθεί αίτηση, στις 28/3/2022, για τροποποίησή της σε 200 MW, κάτι που δεν έχει γίνει, καθώς μεσολάβησαν οι νομοθετικές ρυθμίσεις που προαναφέρθηκαν.

Για τους παραπάνω λόγους, το Δίκτυο Βοιωτών κόντρα στον ενεργειακό «παροξυσμό» θεωρεί ότι η διαδικασία της περιβαλλοντικής αδειοδότησης είναι μη νόμιμη, απαιτεί να διακοπεί άμεσα και θα κινηθεί προς κάθε κατεύθυνση για να γίνει πράξη.

12.9.2022

ΔΙΚΤΥΟ ΒΟΙΩΤΩΝ ΚΟΝΤΡΑ ΣΤΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ «ΠΑΡΟΞΥΣΜΟ»
viotia-sos.blogspot.com - viotiasos@gmail.com - f/b: Δίκτυο Βοιωτών


Η ευρύτερη περιοχή κατακλυσμένη από αιολικά και φωτοβολταϊκά έργα
(απόσπασμα από το Γεωπληροφοριακό χάρτη της ΡΑΕ)

11 Σεπτεμβρίου, 2022

«Κλειδώνουν» νέα αιολικά έργα στον Ελικώνα

Πριν από λίγες μέρες, με την απόφαση 691/8.9.2022 της ΡΑΕ, ολοκληρώθηκε η διαγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών για σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ, προς ένταξη σε καθεστώς στήριξης με τη μορφή λειτουργικής ενίσχυσης, και εκδόθηκαν τα σχετικά αποτελέσματα. Επιλέχθηκαν 21 έργα, εκ των οποίων 14 φωτοβολταϊκά και 7 αιολικά. Οι τιμές που «κλείδωσαν» για τα φωτοβολταϊκά κυμαίνονται μεταξύ 46 και 53,9 €/MWh και για τα αιολικά μεταξύ 55,82 και 60 €/MWh.

Κοιτώντας το σχετικό πίνακα διαπιστώνουμε ότι 4 από τα 7 αιολικά έργα βρίσκονται στη Βοιωτία και, ειδικότερα στον Ελικώνα. Πιο συγκεκριμένα, πρόκειται για τα έργα στις θέσεις:
«Κορφούλα», της εταιρείας NIATA AIOLOS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ
«Καραμούντζι», της εταιρείας NIATA AIOLOS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ
«Κορφή», της εταιρείας C.N.I. ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΟΡΦΗ ΑΕ
«Μεγάλη Λούτσα», της εταιρείας C.N.I. ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΜΕΓΑΛΗ ΛΟΥΤΣΑ ΑΕ


Με την ένταξη στο συγκεκριμένο καθεστώς σημαίνει ότι «κλειδώνει» η κατασκευή των έργων και ότι θα επιταχυνθούν οι σχετικές διαδικασίες. Άλλωστε, τα 2 πρώτα έργα έχουν περιβαλλοντική αδειοδότηση, ενώ τα άλλα 2 έχουν ΚΑΙ άδεια εγκατάστασης.

Η εξέλιξη αυτή επιδεινώνει την, ήδη, τραγική κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο Ελικώνας, κάτω από τη συνεχή πίεση επιχειρηματικών σχεδιασμών για πληθώρα αιολικών και φωτοβολταϊκών έργων σε δασικές και χορτολιβαδικές εκτάσεις, αλλά και για σειρά έργων αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, που αναμένεται να ξεδιπλωθεί πολύ σύντομα.

Θυμίζουμε ότι βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη η διαδικασία της περιβαλλοντικής αδειοδότησης μιας εξόφθαλμα ακραίας αιολικής εγκατάστασης, στην «Όμορφη Λάκα», με 11 ανεμογεννήτριες των 4,8 MW, που προβλέπεται να εγκατασταθούν αριστερά - δεξιά του δρόμου, από την Αρβανίτσα, μέχρι την πρώτη κατοικία στην Αγία Άννα!!!

Όμορφη Λάκκα - Στάλα - Λιθαρόστρουγγα - Σταυρός